[Letölthető változat]

Publikálva:

 

Lőrincz, A. – Neményi, M. (2002): Ultrahangtér fizikai minőségének befolyása a besugárzás miatt kialakult mechanikai hullámjelenségekre folyadékokban, valamint az ebből következő biológiai és fizikai hatások értékelése. MTA-AMB Kutatási-Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2002. január 20-21. Vol. 2. pp. 150-154.(poszter)

 

Ultrahangtér fizikai minőségének befolyása a besugárzás miatt kialakult mechanikai hullámjelenségekre folyadékokban, valamint az ebből következő biológiai és fizikai hatások értékelése

 

1, Bevezetés

 

Kísérleteink célja, hogy megfelelő elméleti és gyakorlati háttér segítségével szelektív ultrahanghatást érjünk el, mégpedig úgy, hogy a közeg bizonyos komponenseit szétroncsoljuk, míg más komponenseket pedig érintetlenül hagyunk. Ennek két elérhető módja mutatkozik. Az első, amikor térben ultrahang hullámokkal szétválasztjuk egymástól a kérdéses komponenseket fizikai tulajdonságaik alapján, és a nem kívánt komponenseket kivezethetjük a rendszerből, illetve a helyszínen kavitáció által szétroncsolhatjuk azokat. A második pedig a közegben található egyes komponensek eltérő érzékenységét használja ki az egyes ultrahang által létrehozható jelenségekkel szemben. Talán soha nem volt az aktív ultrahang felhasználásának kibővítésére ekkora lehetőség, amikor olyan emberi kéz és tárgyi rendszer beavatkozása nélküli, a valós térben történő precíziós, fizikai objektummozgatási és irányított beavatkozási folyamatokat hajthatunk végre célirányosan, akár szelektív módon is a térben.

A kísérleteinkben optimális gyakorlati falhasználhatóságú ultrahangos folyamatérzékelő detektálási módszereket alkalmaztunk, amelyek eredményeit a valós hullámjelenségek által okozott sejtroncsoló hatáshoz viszonyítottuk a kezelési idő függvényében Saccharomyces cerevisiae pékélesztő teszt mikroorganizmusra. Ezzel összefüggésben vizsgáltuk állandó ultrahang frekvencia és intenzitás mellett a hangtérben szuszpendált részecskék minőségi és mennyiségi befolyásoló hatását a kialakult hullámjelenségekre. Ezáltal tártuk fel a kölcsönhatását a szuszpendált szemcsék hangtérbeli koncentrációjának és a szemcsék minőségi paramétereinek a hangtérben kialakult hullámjelenségekre és a kialakult hullámjelenségek hatását az adott szuszpendált részecskékre a behatási idő függvényében.

 

2, Irodalmi áttekintés

 

Radel1 munkatársaival élesztő sejteket állóhullámok által, térbeli rendszerbe hozták gélbe zárás céljára. Felhasználói szinten bizonyították, hogy alacsony intenzitású ultrahangos állóhullám térben sajátságosan rendszerezhetjük a sejteket különböző tulajdonságaik alapján, ami lehet sűrűségük, méretük, alakjuk, stb. Göschl2 és társai kijelentik, hogy a kis méretű szuszpendált részecskék manipulálására, irányítására alkalmas rezonátorok legkevesebb négy összetevőből kell, hogy álljanak. Ezek a piezoelektromos transzdúcer, a hordozó edény (üvegedény), a folyadék (szuszpenzió) és az akusztikus reflektor. A szerzők matematikai mátrix modellt fejlesztettek és publikáltak a rezonátor spektrumának kiszámítására. Rezonátor teljesítmény számot vezettek be a részecske szeparátorok jellemzésére, amely mérte a folyadékban tárolt akusztikus energiát a bevezetett elektromos energiához képest. Radel3 kutatócsoportjával vizsgálta a Saccharomyces cerevisiae élesztő sejt szuszpenzió vitalitását az ultrahangos síkhullámmal való besugárzás hatására. Ez és sok tanulmány is kimutatja, hogy állóhullámú ultrahang térben nincs sejtkárosodás. Az álló hullám a sejt szuszpenzióban inhomogén sejteloszlást eredményez, így sejt visszatartást okoz a tisztán kivehető nyomási csomósíkokban, a hangtérben. A sejt szuszpenzió vitalitását a kezelési idő függvényében vizsgálták álló és terjedő hullámtérben 2 MHz frekvencián. A morfológiai vizsgálatokat transzmissziós elektronmikroszkóppal végezték. A sejtek életképesség csökkenése direkt összefüggésben van a hangnyomással, az pedig az intenzitással, akkor, ha a sejtek kimozdulnak a nyomási csomópontokból, vagy ha haladó hullámtérben vannak. Az élesztősejtek agglomerációja tehát a nyomási csomósíkokban mutatkozik, és itt a legminimálisabb a károsodás is. Walsch4 és munkatársai a sörélesztő ultrahangos immobilizációjának biológiai hatásait vizsgálták. A tanulmányok kimutatták, hogy az élő sejtszám csökkenés, valamint a sejt osztódási képességének a csökkenése (elvesztése) a fő hatásai a terjedő (haladó) ultrahang hullámoknak az élesztő sejtek fiziológiájára. Az állóhullámú térben nem voltak szignifikáns károsító hatások. Az eredmények metilénkék vitális festésen és kitenyésztés utáni telepszámláláson alapultak. Az élesztő sejtek térbeli rendszerét eredményezi az állóhullámú tér, ami megvédi a sejteket a károsodástól. Handl5 munkatársival magállapítja, hogy az ultrahangos szeparációnál a szuszpendált szemcséken akusztikus erő ébred, amely erő az elsődleges, másodlagos és Bernoulli erőből áll és alkalmas a szemcsének - a fizikai tulajdonságai alapján - a diszpergáló közegből történő kiválasztására. Az elválasztás ezen elve minden diszperzió típusra alkalmas. Benes6, beszámol arról, hogy az európai unióban TMR hálózat keretében, több kutatóintézet és egyetem összefogásával EuroUltraSonoSep néven közös programot hívtak életre. A program általános célja a biotechnológiai diszperzió disszociáció ultrahangos megoldása, amelybe különböző minőségi típusú, például élő és holt sejtek szétválasztásának megoldása is cél.

 

3, Felhasznált anyagok, módszer

 

3.1.A felhasznált anyagok és eszközök három csoportra bonthatóak A, az alkalmazott műszerek és berendezések, B, a vizsgált szuszpenzió és C, a detektálási rendszerek szerinti bontásban, melyeket az 1. ábra mutat sematikusan.  

1.    ábra: A felhasznált anyagok és eszközök: A.1., A.2. ultrahang frekvencia generátor és erősítő, A.3. ultrahang rezonátor, A.3.4. termosztát, B. kísérleti szuszpenzió, C.1. audionális detektor egység, C.3. kísérleti detektor egység.

3.2. Módszer

 

A kísérletek módszerének ismertetéséhez az itt rendelkezésünkreálló publikációs terület nem elégséges. Alpap és kontroll módszerből tevődik össze, melybe bele tartozik az anyagok előkészítése, a jelenségek vizuális, audionális és méréstechnikai követése, illetve a kiértékeléshez történő előkészítése.

 

4, Eredmények, értékelésük

 

A vizsgálati eredményeket több részre oszthatjuk. Megkülönböztethetőek a kezelési idő függvényében általánosan tapasztalt vizuálisan érzékelt, adott típusú hullámokra jellemző jelenségek, az audionális detektálási módszer útján, szintén az idő függvényében kapott eredmények, főleg a kavitációs határkoncentrációra és a visszakavitálási időre vonatkozóan, a beadagolt anyagmennyiségre vonatkozó vizsgálatok eredményei, illetve a vitális festés eredményei az idő függvényében.

 

5.1. Elsőként a rezonátorban található, a hangtér különböző hullámjelenségeire utaló vizuális jelenségeink ismertetése történik egy alap vizsgálat folyamán.

5.1.1. Az 5-10 perc előkészületi és hő kiegyenlítődési idő után, a megfelelő frekvenciájú, valamint adott teljesítményű ultrahang rezonátorra kapcsolása után ebben a vízben az első másodpercekben úgynevezett szökőkút jelenség alakul ki a globális akusztikai áramlás miatt. A jelenséget sematikusan a 4. ábra mutatja be.

5.1.2. Néhány másodperc elteltével a rektifikált diffúzió következtében, a folyadékban oldott gáz, az ultrahang sugár által létrehozott váltakozó nyomás amplitúdó hatására buborékokat képez. Tehát kialakul a kavitáció, mely a kialakulásakor stabil kavitáció, viszont részben folyamatos tranziens kavitációvá alakulás figyelhető meg a kialakult sziszegő hanghatásból kővetkezően, az alharmonikus kibocsátás mellett, amely audionálisan detektálható. Longitudinális vezető hullámok következtében, főleg a stabil buborékok pulzálásba kezdenek, gömbhullámokat kibocsátva szórják széjjel a hangtér energiáját, mint pontforrások, amely a közegben irreverzibilisen hővé alakul. A folyadék intenzív mozgása, gomolygása kezdődik, amire a folyadék nem lineáris tulajdonsága és a buborékok közti interakciók is rásegítenek a felületi hullámaik miatt.  Az állóhullám helyett most tehát haladó hullámok válnak dominánssá, a buborékokból kibocsátott gömbhullámok mellett.   

5.1.3. Eközben kezdjük el a szuszpendálandó anyagot beadagolni a hangtérben kavitáló folyadékhoz. Egy adott koncentráció eléréséig a szuszpendált anyag és a kavitációs buborékok is jelen lesznek a hangtérben. Amennyiben tovább folytatjuk a szuszpendálandó anyag beadagolását a hangtér szuszpendáló anyagába, akkor egy jellemző koncentráció elérésekor, a kavitációs határkoncentrációnál (KHK) megszűnik az akusztikusan detektálható és vizuálisan megfigyelhető kavitáció. Ennek a pontnak a sejtroncsolási, vagy a sejtmanipulációs felhasználási célú ultrahangnál drasztikus jelentősége van a sejtek túlélésére, hangtérbeli elhelyezkedésére.

5.1.4. A kavitáció megszűnése után különböző jelenségek alakulnak ki, a szuszpendált és a szuszpendáló anyag fizikai jellegétől, illetve a hangtér, valamint az ultrahang paramétereitől függően. Az egyik ilyen jelenség az, hogy felépül az álló hullám a szemcséken, mivel azok nem tökéletes reflektorok. A pririmer (Fp), szekunder (Fs) sugárzási erő és a Bernoulli erő (Fb) eredőjeként kialakult eredő sugárzási erő bekényszeríti a szemcséket a nyomási csomósíkokba

5.2. A sejtek vitalitásában, morfológiájában, térszerkezetében a kezelés alatt bekövetkezett változások, mint a hangtér bizonyos hullámjelenségeinek biológiai indikátorának teljes egészében történő áttekintése, a tanulmány terjedelme, valamint a hatások sokrétűsége miatt egy önálló dolgozat témája. Főleg ha a hatásokat a hangtér anyagával létrejött hullámfizikai kölcsönhatások indikátoraként értékeljük. Azonban a folyamat egészére vonatkozó tapasztalatok, részeikre bontva teljes egészében alátámasztják a múlt és a jelen kor alkalmazott és elméleti ultrahang irodalmának megállapításait, és egyértelműen szintetizálják azokat. Az előbb leírtak alátámasztására, a szárított élesztőből készített szuszpenzióbeli sejtek túlélési görbéje kerül bemutatásra a 1. táblázatban és a 1. grafikonon. A szárított élesztő  kavitációs határ koncentrációjától (3.2 g/l) indul a kezelés, 9 W/cm2 ultrahang teljesítmény és 20 şC-os hangtér termosztálás mellett.

 

1.      táblázat: Túlélő sejtszámok alakulása, az idő függvényében

Kezelési idő (sec)

0

15

30

45

60

75

90

Túlélő sejtszám (%), 1. Ism.

78

27

13

7

3

0

0

Túlélő sejtszám (%), 2. Ism.

84

36

19

10

5

1

0

Túlélő sejtszám (%), 3. Ism.

81

31

18

6

4

2

0

Túlélő sejtszám (%), 4. Ism.

78

28

9

6

3

1

0

Túlélő sejtszám (%), KHK

80,25

30,5

14,75

7,25

3,75

1

0

 

           

 

 

 

 

 

Forrás: Lőrincz Attila, 2002

 

Forrás: Lőrincz Attila, 2002

 

1. grafikon: Túlélő sejtszámok alakulása, az idő függvényében

 

Az ismertetett példában az álló hullámok, valamint a kavitáció nélküli haladó hullámok hatása nem érvényesült számottevően a sejtekre, viszont a kavitáció, mint a sejtek roncsolásáért leginkább felelőssé tehető ultrahanghatás annál erőteljesebben, egészen a kezelés beindításától. A grafikonon ábrázolt túlélési görbére exponenciális trend függvényt fektetve, az irodalmi beszámolókban is ismertetett erős korrelációt tapasztalhatunk, melynek szorossága 98% feletti a kapott átlagolt túlélési görbére.

 

5, Összefoglalás

 

A dolgozat témája, a hangtérben szuszpendált anyag mechanikai hullámokkal létrejött kölcsönhatásának a feltárása, a tapasztalt vizuális, audionális és biológiai hatásokon keresztül. A vizsgálatok kereskedelmi forgalomban kapható szárított pékélesztővel (Saccharomyce cerevisiae), az ultrahang rezonátor 1,017MHz-es rezonancia frekvenciáján, 0-12 W/cm2  teljesítmény mellett zajlottak. A rezonátor által, a hangtérbe sugárzott vezető hullámok longitudinális típusúak. A mechanikai hullámok által, a hangtérben létrehozott jelenségek értékelése, a tapasztalt vizuális, audionális és biológiai hatásokon keresztül történt. A hangtér szemcsekoncentrációja által befolyásolt jelenségek vizsgálata, az ultrahang biológiai hatásainak tekintetében, az élesző sejtek túlélési görbéjének felvétele által, metilénkék festékkel végzett vitális festéssel történt. Az eredmények az irodalmi adatokat igazolják, mely szerint a túlélési görbe exponenciális lefutású. A dolgozat alkalmas, az ultrahang felhasználási területének szemcseanalitikai, illetve akár szelektív részecskemanipulációs technikák felé történő kibővítésére.

 

6, Irodalomjegyzék

 

1.      1.    Radel, S. -  McLoughlin, A. J. – Walsh, P. – Gherardini, L. – Doblhoff-Dier, O. – Benes, E. (1999): Application of low intensity ultrasonic wave fields to manipulate and direct the immobilisation/bio-encapsulation of yeast cells. Oral presentation, to be published in Proc. Of the Eight International Workshop on Bioencapsulation, Trondheim, Norway, September 13th – 15th, 1999.

2.      2.    Gröschl, M. – Trampler, F. – Benes, E. – Nowotny, H. (1999): Analysis os composite resonators for ultrasonic micromanipulation and separation. Acusticaacta acustica 85, Supplement 1, p. S92, as well as in Journal of Acoustical Society of America Vol. 105, p. 1018, February 1999.

3.      3.    Radel, S. -  McLoughlin, A. J. – Gherardini, L. – Doblhoff-Dier, O. – Benes, E. –Connel, C. O. – Cregg, B. – Cottel, D. C. – Benes, E. (1999): Morphology and viability of Saccharomyces cerevisiae in suspension stressed with ultrasonyc plane waves. Oral presentation, to be published in Proc. of the 23rd Annual Symposium of the Microscopy Society of Ireland, Belfast, August 3st – September 2nd, 1999.

4.      4.    Walsh, P. – Radel, S. -  McLoughlin, A. J. –Gherardini, L. – Benes, E. (1999): Evaluation of the effect of immobilisation techniques and low intensity ultrasonic waves on brewer’s yeast cells. Poster presentation, to be published in Proc. of the Ninth European Congress on Biotechnology, Brussels, July 11th – 15th, 1999.

5.      5.    Handl, B. – Gröschl, M. – Trampler, F. – Benes, E. – Woodside, S. M. – Piret, J. M. (1998): Particle trajectories in a drifting resonance field separation device. Proc. 16th Int. Congress on Acoustics and 135th Meeting Acoustical Society of America, Seattle/USA (20. – 26.61998) Vol. III, ISBN 1-56396-817-7, (1998) pp. 1957-1958.

6.      6.    Benes, E. - Grösschl, M. - Handl, B. – Trampler, F. Nowotny, H. (1998): Das europaische TMR-NetzwerkUltrasonic Separation of Suspended ParticlesProc. Joint Symposium AAA and ÖPG TC Acoustics, Graz, Austria, 14. - 15. 1998, p 2, Austrian Acoustic Association and TC Acoustic of the Austrian Physical Society.